NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2017

Trường Cao đẳng KTCN Vạn Xuân thông báo kết quả thi Tốt nghiệp Hệ cao đẳng liên thông chính quy

năm 2017

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp Hệ Cao đẳng liên thông chính quy năm 2017, thời gian như sau:

Thời gian: Từ ngày 22/9/2017 đến ngày 30/9/2017

Sau thời hạn trên nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp chậm trễ nào. 

Kết quả thi Tốt nghiệp Hệ Cao đẳng liên thông chính quy năm 2017:

 

– Ngành Điện tử:

KET_QUA_THI_TOT_NGHIEP_CAO_DANG_LIEN_THONG_NGANH CNKT DIEN-DIEN TU

 

 – Ngành Công nghệ thông tin

KET_QUA_THI_TOT_NGHIEP_CAO_DANG_LIEN_THONG_NGANH CONG NGHE THONG TIN

 

– Ngành kế toán

KET_QUA_THI_TOT_NGHIEP_CAO_DANG_LIEN_THONG_NGANH KE TOAN

 

 – Ngành Quản trị kinh doanh

KET_QUA_THI_TOT_NGHIEP_CAO_DANG_LIEN_THONG_NGANH QUAN TRI KINH DOANH