NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN HỌC LẦN 1 – HỌC KỲ II (2016-2017)

CHUYEN DE PHP VA JQUERY_15TH

CHUYEN DE PHP VA JQUERY_HOC LAI

KIEN TAP_15DK

KIEN TRUC MAY TINH_16TH

KIEN TRUC MAY TINH_HOC LAI

KINH TE VI MO_16KT

KINH TE VI MO_16QT

KINH TE VI MO_HOC LAI

LAP TRINH JAVA CAN BAN_15TH

LINH KIEN DIEN TU_HOC LAI

MACH DIEN_

QUAN TRI HANH CHINH VAN PHONG_15QT

QUAN TRI HOC_16KT

QUAN TRI HOC_16QT

QUAN TRI HOC_HOC LAI

THIET KE WEB_15TH

VAT LY DAI CUONG_15DT

VAT LY DAI CUONG_HOC LAI

LAP TRINH WINDOWS_15TH_HOC LAI

SCADA_14DT

SCADA_15DT

TONG QUAN DIA LY DU LICH VIET NAM_15DK

VE KY THUAT_15DT

VE KY THUAT_HOC LAI

MÔN QUAN TRI TAI CHINH DOANH NGHIEP 14QT

MON QUAN TRI THUONG HIEU 14QT

MON QUAN TRI TAI CHINH DOANH NGHIEP 14DK

MON KIEM TOAN 14KT

MON KIEM TOAN – HOC LAI

MON KE TOAN CHI PHI GIA THANH 15KT

MON CONG CU VA MOI TRUONG PHAT TRIEN PHAN MEM

ANH VAN 4_14DK

ANH VAN 4_15DK

ANH VAN 4_15KT

ANH VAN 4_15QT

ANH VAN 4_HOC LAI

DIEU KHIEN LOGIC KHA TRINH 2_14DT

DIEU KHIEN LOGIC KHA TRINH 2_15DT

DO AN 2_14DT

KY THUAT XUNG SO_HOC LAI

KHIA BAO THUE_HOC LAI

THUC TAP TOT NGHIEP_14TH

TRANG BI DIEN

PHAP LUAT DAI CUONG_16KT

PHAP LUAT DAI CUONG_16QT

PHAP LUAT DAI CUONG_16TS

PHAP LUAT DAI CUONG_16TH

PHAP LUAT DAI CUONG_HOC LAI

ANH VAN 2 – 16DT

ANH VAN 2 – 16KT

ANH VAN 2 – 16QT

ANH VAN 2 – 16TS

ANH VAN 2 – 16TH

ANH VAN 2 – HOC LAI

ANH VAN 4 – 15DT

ANH VAN 4 – 15TH

CHUYEN DE MVC 5.0 – 14TH

DIEN TU CONG NGHIEP 14DT

DIEN TU CONG NGHIEP 15DT

HE DIEU HANH – 15TH

HE DIEU HANH – HOC LAI

KE TOAN MAY 14KT

KE TOAN QUAN TRI 15KT

KE TOAN QUAN TRI 15QT

LY THUYET DIEU KHIEN TU DONG 14DT

LY THUYET DIEU KHIEN TU DONG 15DT

MICE 15DK

NGHIEP VU NGOAI THUONG 14QT

THUC TAP TOT NGHIEP 14DT

THUC TAP TOT NGHIEP 14KT

THUC TAP TOT NGHIEP 14QT

THUE 15KT

THUE 15QT – HOC LAI