NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN KHỐI HEDU VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NĂM 2017

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN KHỐI HEDU VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NĂM 2017

I. MỤC ĐÍCH
– Nhằm mở rộng quan hệ hợp tác lâu dài giữa các trường thành viên khối HEDU (VHU; VXC; VTS; VHS; ALS) với các doanh nghiệp (Bao gồm các đơn vị kinh tế thuộc HungHau Holdings & các doanh nghiệp bên ngoài HungHau Holdings).
– Tạo môi trường để nhà tuyển dụng tiếp cận với nguồn nhân lực do các trường thành viên thuộc khối HEDU đã và đang đào tạo.
– Tạo điều kiện cho sinh viên của các trường thành viên thuộc khối HEDU tiếp nhận và trao đổi thông tin cần thiết, bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, thực tiễn quy trình, điều kiện tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp. Từ đó, giúp sinh viên có được sự định hướng, chuẩn bị cần thiết về nghề nghiệp từ các nhà tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động.
– Giúp các trường thành viên thuộc khối HEDU tiếp nhận thông tin phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động làm cơ sở cho việc đổi mới chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 14h30 thứ ba ngày 05/09/2017
2. Địa điểm: Hội trường DHT001
613 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.