NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

Thông báo kết quả thi kết thúc học phần lần 2, HKI năm học 2017-2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN THÔNG BÁO

Kết quả thi kết thúc học phần lần 2 học kỳ I

năm học 2017-2018

 

 

Thông tin chi tiết, vui lòng xem link bên dưới:

 

Chinh tri L2 15-Th3-2018 10-28-22

Dai cuong ve cong nghe thong tin va truyen thong L2 14-Th3-2018 14-30-44

Do dien dien tu L2 14-Th3-2018 14-24-22

Duong loi Cach mang Dang cong san L2 14-Th3-2018 14-34-57

Ke toan dai cuong L2 14-Th3-2018 14-32-58

Kinh te vi mo L2 14-Th3-2018 14-32-11

Ky thuat lap trinh L2 14-Th3-2018 14-29-20

Ky thuat xung so L2 14-Th3-2018 14-26-14

Lap trinh java L2 14-Th3-2018 14-33-39

Ly thuyet tai chinh tien te L2 14-Th3-2018 14-18-18

Mach dien tu L2 14-Th3-2018 14-27-25

Mang va truyen so lieu L2 14-Th3-2018 14-22-34

Nhung nguyen ly co ban CN Maclenin L2 14-Th3-2018 14-37-16

Phan cung va mang may tinh L2 15-Th3-2018 10-29-06

QT chiến lược L2 14-Th3-2018 14-17-03

QT kinh doanh khach san L2 15-Th3-2018 10-26-38

QT tai chinh doanh nghiep L2 14-Th3-2018 14-19-32

Quan tri hoc L2 15-Th3-2018 10-29-54

Thanh toan quoc te L2 15-Th3-2018 10-27-38

Thong ke doanh nghiep L2 14-Th3-2018 14-21-11

Thuc hanh Ky thuat xung so L2 14-Th3-2018 14-28-05

Tu tuong Ho Chi Minh L2 14-Th3-2018 14-36-33