NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

Thông báo kết quả thi kết thúc môn lần 1, Học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC LẦN 1, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Sinh viên vui lòng xem thông tin chi tiết link bên dưới:

Đại cương về CNTT và truyền thông (trang 1) 23-Th1-2018 10-04-03

Đo điện điện tử 23-Th1-2018 09-50-52

Kế toán đại cương 23-Th1-2018 09-40-09

Kinh tế vĩ mô 23-Th1-2018 09-37-56

Kỹ thuật xung số (điện tử số) 23-Th1-2018 09-19-18

Lập trình Java 23-Th1-2018 09-21-18

Lý thuyết tài chính tiền tệ 23-Th1-2018 09-25-10

Mạch điện tử 23-Th1-2018 09-27-45

Mạng và truyền số liệu 23-Th1-2018 09-29-40

Marketing căn bản 17QT 23-Th1-2018 09-48-50

Marketing căn bản 23-Th1-2018 09-35-25

Những nguyên lý Mác Lênin 23-Th1-2018 09-30-42

Quản trị chiến lược 23-Th1-2018 09-26-23

Quản trị tài chính doanh nghiệp 23-Th1-2018 09-53-00

Quản trị thương hiệu 23-Th1-2018 09-39-00

Thực hành kỹ thuật xung số (T-H Điện tử số) 23-Th1-2018 09-43-26

Thực hành mạng điện tử 23-Th1-2018 09-36-46

Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị 23-Th1-2018 09-42-05