NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ HỌC VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – CN VẠN XUÂN THÔNG BÁO

Về việc xử lý học vụ năm học 2018 – 2019

 

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định về  Điều lệ trường Cao đẳng;

Căn cứ Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc thực hiện tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét và công nhận tốt nghiệp;

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019;

Căn cứ vào kết quả học tập của học sinh, sinh viên HKI năm học 2018 – 2019;

Nhà trường thông báo đến 12 học sinh, sinh viên (Danh sách kèm theo) về việc xử lý học vụ HK I năm học 2018 – 2019 như sau:

  • Sinh viên nghỉ học tạm thời (bảo lưu kết quả học tập);
  • Sinh viên có kết quả học tập không đạt yêu cầu của các khóa 11,12,13.
  • Những sinh viên đã làm đơn bảo lưu kết quả học tập sau khi hết thời gian bảo lưu thì làm đơn xin học tập trở lại gửi phòng Đào tạo.

Kể từ ngày ra thông báo đến ngày 20/12/2018 nếu học sinh, sinh viên không liên hệ phòng Đào tạo để giải quyết thì Nhà trường sẽ xử lý theo quy định.

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem link đính kèm:

DANH SÁCH HSSV BỊ XỬ LÝ HỌC VỤ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019