Phòng Quản lý Đào tạo là đơn vị chức năng trực thuộc trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn, hoạt động theo nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Nhà trường. Tham mưu, đề xuất cho Ban Điều hành xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động đào tạo; hướng dẫn, theo dõi thực hiện các văn bản liên quan đến các lĩnh vực trên tại các đơn vị đào tạo trong toàn trường.

Phòng Quản lý Đào tạo hoạt động theo cơ chế phối hợp, hỗ trợ chuyên trách các nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý, cải tiến chương trình đào tạo; triển khai kế hoạch đào tạo, kiểm tra đánh giá học phần; xử lý học vụ; quản lý và cấp phát văn bằng.

Điện thoại liên hệ: (+84 028) 358888 31