1. Sứ mạng

Đào tạo, cung ứng cho xã hội nguồn nhân lực xuất sắc trong lĩnh vực Công nghệ truyền thông để xây dựng, phát triển Quốc gia và góp phần làm rạng danh nền Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

2. Tầm nhìn

Đến năm 2030 trở thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ trong Top 10 của Việt Nam.

3. Giá trị cốt lõi

  • Học để biết.
  • Học đề làm.
  • Học để làm người.