Phòng Tài Chính – Kế toán là đơn vị thuộc trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Nhà trường.

Phòng Tài Chính – Kế toán phụ trách các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài chính đồng thời quản lý hành chính và phối hợp tác nghiệp với các đơn vị khác trong Trường.

Số điện thoại: (028) 39871288