Ngành: Kế toán

Mã ngành, nghề: 6340301

Trình độ đào tạo: Cao Đẳng

Hình thức đào tạo: Chính Quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương.

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG:

CĐ-KT.pdf

1. Mục tiêu đào tạo:

Kiến thức:

– Xác định được cơ cấu bộ máy kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp.

– Xác định được các hình thức kế toán sử dụng phù hợp với từng doanh nghiệp.

– Vận dụng được hệ thống chứng từ vào kế toán thực tế.

– Xây dựng được hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp.

– Cập nhập kịp thời chính xác về chế độ tài chính kế toán, các thông tư mới nhất, các phiên bản phần mền thuế mới nhất vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

Kỹ năng.

– Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.

– Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.

– Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp.

– Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.

– Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp.

– Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp.

– Cung cấp được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

– Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

– Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

2. Vị trí việc làm và cơ hội sau khi tốt nghiệp.

– Kế toán viên.

– Kế toán tổng hợp.

– Kế toán trưởng (Bổ sung chứng chỉ kế toán trưởng)

– Cán bộ kế toán, tài chính trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ.

– Sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng các sinh viên có cơ hội học liên thông lên đại học, học lên thạc sỹ… Từ đó giúp các em mở mang kiến thức và tìm kiếm việc làm ở những vị trí thích hợp hơn như: Tự tạo lập công ty dịch vụ kế toán để tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; Giảng viên về kế toán tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán.