Tên ngành, nghề: Công nghệ truyền thông

Mã ngành, nghề: 5320105

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

Chương trình khung