Chuyên ngành: Điện tử dân dụng

Mã ngành, nghề: 5520224

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng áp dụng: Tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 1.5 năm

Chương trình khung: