Chuyên ngành: Quản lý doanh nghiệp

Mã ngành, nghề: 5340420

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 1.5 năm