Chuyên ngành: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Mã ngành, nghề: 5520255

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 1.5 năm