Phòng Công tác sinh viên là đơn vị chức năng trực thuộc trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn, hoạt động theo nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Nhà trường. Tham mưu, đề xuất cho Ban Điều hành về quản lý, tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến học sinh, sinh viên, học viên (sau đây gọi chung là sinh viên – SV): công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quản lý hồ sơ; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật; tư vấn hỗ trợ SV và các hoạt động khác.