Phòng Hành chính – Nhân sự là đơn vị chức năng trực thuộc Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn, hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, theo chủ trương, chính sách và chiến lược phát triển của Nhà trường.

Phòng Hành chính – Nhân sự chuyên trách các nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản trị nhân sự, quản trị hành chính, thiết bị, … đồng thời phối hợp tác nghiệp với các đơn vị khác trong Trường.

 

Điện thoại liên hệ: (028) 3 987 1288