XÉT TUYỂN ONLINE
XÉT TUYỂN ONLINE

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC DOANH NGHIỆP NĂM 2017

Lễ ký kết hợp tác doanh nghiệp năm 2017

Buổi Lễ ký kết Hợp tác doanh nghiệp đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng tiếp cận đến với nguồn nhân lực do các Trường thành viên của Hệ thống Giáo dục HEDU đã và đang đào tạo. Từ đó tạo cơ hội cho học sinh – sinh viên trong hệ thống HEDU tiếp nhận, trao đổi thông tin về cơ hội làm việc, điều kiện tuyển dụng của doanh nghiệp. Giúp cho học sinh – sinh viên có được định hướng, chuẩn bị hành trang cần thiết về nghề nghiệp của mình từ những nhà tuyển dụng chuyên nghiệp trước khi tham gia vào thị trường lao động.

http://tripleh.hunghau.vn/hedu-chuc-le-ky-ket-hop-tac-doan…/