XÉT TUYỂN ONLINE
XÉT TUYỂN ONLINE

Quyết định về việc ban hành Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH MINH SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  161/QĐ-CDD0225 Tp.Hồ Chí Minh, ngày  22  tháng 12  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH MINH SÀI GÒN

 

 Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH; ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ quyết định số 1580/QĐ-BLĐTBXH, ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công nhận Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các quy định trước đây quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trái với quy chế kèm theo trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các đơn vị liên quan, Trưởng bộ môn, các nhà giáo và học sinh, sinh viên trong Nhà trường căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

–    Như Điều 3;

–    BGH;

–   Lưu: VT, PĐT.

HIỆU TRƯỞNG

      (đã ký & đóng dấu)

 

             Huỳnh Hoàng Cư